Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 YouAsMe ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27336444 en is gevestigd te Bleiswijk.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van YouAsMe zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. YouAsMe behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 Levering en retouren

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 2 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4 Indien je een product wilt retourneren dien je dit vooraf, binnen 3 dagen na ontvangst, aan te geven via webstore@youasme.nl. De te retourneren artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling aan ons retour gestuurd te worden en door ons te zijn ontvangen. Artikelen die niet of niet binnen de gestelde termijn door ons ontvangen zijn, worden niet geaccepteerd.

2.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat YouAsMe in artikel 2.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met YouAsMe, terug te sturen naar een door YouAsMe vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met YouAsMe ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal YouAsMe deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat YouAsMe het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. In dit geval zal YouAsMe de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.

2.8. YouAsMe behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van YouAsMe of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van YouAsMe schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal YouAsMe de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. YouAsMe heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 3 Betalen en verzenden

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal.

3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt YouAsMe €6,95 verzendkosten in rekening.

3.6 Voor bestellingen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd worden aangepaste verzendkosten berekend.

3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 1 – 2  werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld.

3.8 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL.

3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

 

Artikel 4 Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij YouAsMe dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van YouAsMe. YouAsMe houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 YouAsMe respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 YouAsMe maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van YouAsMe. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van YouAsMe. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 5 Garanties

5.1 YouAsMe staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

5.2 De garantietermijn van YouAsMe komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

4. Op de sieraden van YouAsMe heb je 1 maand garantie op onderdelen en sluitingen, vanaf de dag vermeld op het orderbevestiging. Met uitzondering van:

•Natuurlijke slijtage; waxcord bandjes en (half)edelstenen kunnen slijten of verkleuren.

•Vlekken ontstaan in het metaal, waxcord of stenen door; haarspray, parfum en cosmetica.

•Metaal dat verkleurd is door contact met water.

•Metaal dat verkleurd door de zuurtegraad/PH waarde van de huid.

•Items die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen.

•(Half)edelstenen die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen.

•Klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items.

 

 Artikel 6 Overmacht

6.1. YouAsMe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

6.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van YouAsMe. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.3. YouAsMe behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is YouAsMe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 7 Communicatie

7.1 YouAsMe is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en YouAsMe, dan wel tussen YouAsMe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en YouAsMe.

 

Artikel 8 Klachten

8.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door YouAsMe serieus in behandeling worden genomen.

8.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij YouAsMe (brief of e-mail).

8.3. YouAsMe zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. YouAsMe zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

Overige

Zoals je weet is het ons streven om de items in een perfecte staat af te leveren. Toch kan er onverhoopt een keer iets misgaan. Samen vinden we zeker een oplossing. Wees niet getreurd, stuur ons een mail via info@youasme.nl. Dan gaan we het samen met je oplossen.

 

Staat jouw vraag hier niet bij? Vul het contactformulier in op de website of neem contact met ons op via info@youasme.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 YouAsMe ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27336444 en is gevestigd te Bleiswijk.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van YouAsMe zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. YouAsMe behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering en retouren
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 2 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 Indien je een product wilt retourneren dien je dit vooraf, binnen 3 dagen na ontvangst, aan te geven via webstore@youasme.nl. De te retourneren artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling aan ons retour gestuurd te worden en door ons te zijn ontvangen. Artikelen die niet of niet binnen de gestelde termijn door ons ontvangen zijn, worden niet geaccepteerd.
2.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat YouAsMe in artikel 2.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met YouAsMe, terug te sturen naar een door YouAsMe vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met YouAsMe ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal YouAsMe deze betalingen binnen veertien (7) werkdagen nadat YouAsMe het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. In dit geval zal YouAsMe de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.
2.8. YouAsMe behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van YouAsMe of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van YouAsMe schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal YouAsMe de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. YouAsMe heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 3 Betalen en verzenden
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal.
3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt YouAsMe €6,99 verzendkosten in rekening.
3.6 Voor bestellingen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd worden aangepaste verzendkosten berekend.
3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 1 – 2 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld.
3.8 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL.
3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Artikel 4 Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij YouAsMe dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van YouAsMe. YouAsMe houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 YouAsMe respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 YouAsMe maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van YouAsMe. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van YouAsMe. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 5 Garanties
5.1 YouAsMe staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
5.2 De garantietermijn van YouAsMe komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
4. Op de sieraden van YouAsMe heb je 1 maand garantie op onderdelen en sluitingen, vanaf de dag vermeld op het orderbevestiging. Met uitzondering van:
•Natuurlijke slijtage; waxcord bandjes en (half)edelstenen kunnen slijten of verkleuren.
•Vlekken ontstaan in het metaal, waxcord of stenen door; haarspray, parfum en cosmetica.
•Metaal dat verkleurd is door contact met water.
•Metaal dat verkleurd door de zuurtegraad/PH waarde van de huid.
•Items die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen.
•(Half)edelstenen die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen.
•Klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items.

Artikel 6 Overmacht
6.1. YouAsMe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
6.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van YouAsMe. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
6.3. YouAsMe behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is YouAsMe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Artikel 7 Communicatie
7.1 YouAsMe is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en YouAsMe, dan wel tussen YouAsMe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en YouAsMe.

Artikel 8 Klachten
8.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door YouAsMe serieus in behandeling worden genomen.
8.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij YouAsMe (brief of e-mail).
8.3. YouAsMe zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. YouAsMe zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.


Overige
Zoals je weet is het ons streven om de items in een perfecte staat af te leveren. Toch kan er onverhoopt een keer iets misgaan. Samen vinden we zeker een oplossing. Wees niet getreurd, stuur ons een mail via info@youasme.nl. Dan gaan we het samen met je oplossen.

Staat jouw vraag hier niet bij? Vul het contactformulier in op de website of neem contact met ons op via info@youasme.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 YouAsMe | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel